Knutepunkt

I Fjordbyen skal gående, syklende og kollektivtrafikk prioriteres foran bilen.

Skal det være lett å velge apostlenes hester, er det viktig med smarte snarveier gjennom områdene, og enkel tilgang til kollektivholdeplasser når man trenger det. Gangtraseer ned til fjorden skal på plass, sammen med en sammenhengende turvei langs sjøsiden.

Syklistene skal få egne anlegg som er adskilt fra gående og den øvrige trafikken. For gående og syklende skal det også lages forbindelseslinjer over/under jernbanen og E18 slik at tilgjengeligheten til områdene rundt Fjordbyen blir smidigere.

Kollektivtilbudet i Fjordbyen skal være godt. Både når det gjelder lokaltrafikk til og fra Drammen, Lier, Asker, Røyken og Hurum, og for fjerntrafikk ut av regionen. Lokalbussen i Fjordbyen vil kjøre i en egen sammenhengende kollektivgate uforstyrret fra øvrig trafikk. På sikt kan denne traséen oppgraderes fra en (super)busstrasé på hjul til en bybane på skinner.

Det utredes ny jernbanestasjon på Lierstranda. Rundt den nye stasjonen skal det utvikles et knutepunkt for tog, buss, taxi og myke trafikanter. Knutepunktet skal være lett tilgjengelig for alle – gående, syklende, kollektivt og bilister (innfartsparkering). En av ambisjonene for det nye knutepunktet er at det skal integreres i den fremtidige bystrukturen, og bli en naturlig del av et sentrum i Fjordbyen.

Gangtraseer ned til fjorden skal på plass, sammen med en sammenhengende turvei langs sjøsiden.