Close
Logo
Last Next

Fjordbyen kommer!

I løpet av april og mai er to viktige milepæler for realisering av Fjordbyen – med nytt sykehus – på plass. Senest 24. mai vedtok Lier og Drammen kommuner den endelige områdereguleringsplanen for sykehuset på Brakerøya. Parallelt har Lier kommune vedtatt en tilsvarende plantype for Fjordbyen på Lierstranda.

Størst i regionen, med nytt sykehus

Fjordbyen Lierstranda er et av Norges største byutviklingsprosjekter, og størst i vår region. Det skjer spennende utvikling både i Tønsberg, Horten, Moss og Oslo, men ingen utbygging vil være like stor og omfattende som Fjordbyen.
 

Med nesten 1000 dekar kan det tilrettelegges for cirka 20 – 30.000 arbeidsplasser, 10-15.000 boliger, og et bredt tilbud innen handel-, rekreasjon- og kulturtilbud.
 

Det er ingen tvil om at et nytt Vestre Viken-sykehus på Brakerøya vil virke som en motor for utviklingen av området. Vi er derfor svært fornøyde med vedtaket i styret i Vestre Viken, og vil jobbe for tilsvarende vedtak i Helse Sør Øst, før saken havner på helseministerens bord.
 

Den grønne, klimanøytrale byen for alle

En områderegulering skal sikre fremdrift, helhet og investeringslyst for å få realisert den byen vi ønsker oss.
 

En klimanøytral Fjordby der Liers grønne identitet ivaretas. Et sted å bo, jobbe og leve. Med nærhet til fjord og landbruk på hver sin side.
 

Lier har satt seg som mål å utvikle den nye Fjordbyen på Lierstranda til en klima -og energinøytral Fjordby. Med klimanøytralitet menes å redusere klimautslippene så mye som mulig ved egne tiltak. I områdereguleringen, som vi nå skal i gang med, skal vi si mer om hvordan dette målet sikres, og hvilke tiltak vi vil benytte oss av.
 

Klimareduserende tiltak kan eksempelvis være bruk av matavfall som blir gjenvunnet til energi, eller bruk fjordkraft. Gjerne kombinasjonsløsninger. Vi har alle muligheter til å ta nye ideer og løsninger i bruk. Jeg ser for meg en grønn by med små drivhus på tak(ene), der det dyrkes mat i tråd med Liers tradisjoner, og som samtidig forsyner bygg(ene) med energi.
 

Viktigst av alt er menneskene.
 

Alle de som skal bo på fremtidens Lierstranda, som skal jobbe og leve der. Derfor blir det viktig å skape varierte bomiljøer med et bredt spekter av boligtyper. Det kan være høyt, smart og tett, men også lavere, grønt og sjønært. Samtidig skal det være gode tjenestetilbud i nærheten av der folk bor, med barnehager, skoler og andre sentrale tilbud.
 

Smart City

Det kan tilrettelegges for by-økologi og lokal matvareproduksjon både i hager, parker og på takene.
 

For å bli en klimanøytral Fjordby, må byen bli en såkalt Smart City – altså basere seg på smarte systemer. Vi må tilrettelegge for smart energiforbruk og tilrettelegge for bærekraftig byutvikling basert på det aller siste av teknologi.
Samtidig bør den klimanøytrale Fjordbyen ha en inkluderende byform som sikrer allmennheten god tilgang på fjord, turområder, grøntarealer. Vi vil ha et mangfold av møteplasser, både utendørs og innendørs. Vår by skal innby til fysisk aktivitet, rekreasjon og kulturopplevelser, i tråd med våre tradisjoner i grønne Lier. I Fjordbyen får vi havnefronten tilbake. Det er også fint å få på plass en stor og flott bystrand, og en sammenhengende tur- og sykkelsti.
 

Parallelt jobber Lier med at Jernbaneverket skal få realisere et nytt kollektivknutepunkt på Lierstranda. Vi har et sterkt ønske om komme frem til løsninger som vil sikre kollektivtrafikken inn i området, helt i tråd med nasjonale føringer om å møte befolkningsveksten med boliger og (kortreiste) arbeidsplasser, uten behov for å øke biltrafikken.
 

Vi har vilje, engasjement og tro på vårt Fjordbyprosjekt, og ser at både offentlige og private aktører viser interesse for å spille på lag med oss. Vil du også være med?

Gunn Cecilie Ringdal, ordfører i Lier

llustrasjon: Ghilardi Hellsten Arkitekter - Norsam