Close
Logo
Top Image

Utviklet sammen med innbyggerne

Fjordbyen Lier og Drammen er utviklet sammen med folk flest. Over 3000 ulike digitale innspill er gjennomgått våren 2020.
Eidos Eiendomsutvikling engasjerte en ekspertgruppe med arkitekter og rådgivere fra WSP Norge, LINK arkitektur og Multiconsult for å utarbeide områdereguleringsplanen for Fjordbyen Lier og Drammen.

Ekspertgruppen har analysert, bearbeidet og videreutviklet alt som er gjort av planer og utredninger siden de første planene så dagens lys i 2006. Innspill fra folk flest har vært mage i disse årene.
 

Ung satsing

To hovedgrupper fikk særskilt oppmerksomhet for medvirkning.
  • De stille stemmene bestående av barn, unge, eldre og funksjonshemmede – og
  • De ukjente stemmene som er fremtidens brukere av Fjordbyen – liunger generelt og nye innbyggere.

En kampanje på Instagram og Facebook ga svar på ungdommenes prioritering for Fjordbyen. Videoen «Vil du høre noe helt sjukt» ble vist til alle under 20 år i Drammen og Lier i løpet av to uker i april og mai.
390 ungdommer mellom 12 til 19 år klikket inn på den digitale portalen for medvirkning etter å ha sett videoen. Resultatene viser at unge prioriterer grønne verdier mest. Hensyn til miljø og bærekraft er viktigere for denne aldersgruppen enn for folk som er godt voksne.

 

Framdrift planprosess


 


Over 3200 innspill er gitt i den digitale portalen. Før ungdomskampanjen ble det gjennomført en kampanje rettet mot lokalbefolkningen, særlig mot folk bosatt i Lier.

Hos ungdom står bilen lavt i kurs. Der handler det om gode gang- og sykkelveier og godt kollektivtilbud.

Mest forlokkende er forventninger om å bo og leve sjønært med liv på og ved sjøkanten med gangveier, restauranter, barer, kafeer og treffsteder.
Det handler om variert botilbud med fellesområder for grilling, idrett, lek og kultur, alt sammen på miljøets premisser og med bærekraft som grunnlag for oppbyggingen.

Kampanjefilmen på Instagram og Facebook ble promotert 80.000 ganger på to uker. Flest visninger fikk filmen på Instagram, og de fleste som så den var under 20 år. Filmen er tatt opp på Brakerøya og Lierstranda. Det området skal forvandles fra gammel industri til en ny og moderne fjordby med 16.000 beboere og like mange nye arbeidsplasser.

I tillegg til digital medvirkning ble det gjennomført et arbeidsgruppe-møte for representanter for frivilligheten i Lier. 25 deltakere deltok på Haugstad 10. mars.
Der ble det jobbet i grupper med konkrete problemstillinger. Titalls innspill ble notert og tatt inn i arbeidet med områderegulering.

Andre møter og opplegg som var planlagt våren 2020 måtte avlyses som resultat av koronaviruset, men gjennom det digitale verktøyet for medvirkning deltok mer enn 2500. Innspillene er summert til over 3200. Mange tok seg gjennom et spøreskjema. Andre skrev i tillegg egne innspill og la også inn kommentarer i et digitalt kart over området.
 

Høring og arbeidsgrupper


Våren 2023 ble planforslaget for områdeplanen og kommunedelplan samferdselsinfratruktur og kollektivknutepunkt (felles plan for Lier kommune og Drammen kommune) lagt ut til offentlig ettersyn. Samtidig opprettet Lier kommune en digital portal for medvirkning og innspill til planene.

Innspill for midlertidig bruk og tiltak og for endelig utforming av planen ble sendt Lier kommune. Overordnede myndigheter (Statens vegvesen, Viken fylkeskommune, Bane NOR og Statsforvalteren for Viken og Oslo) både roste planforslagene som fremtidsrettet og hadde ulike innsigelser til planene.

Gjennom høsten 2023 og inn i 2024 pågår drøftelser mellom Lier kommune og overordnede myndigheter for å avklare forståelse og rammer for innsigelsene. Kommunens målsetting er ny førstegangsbehandling av planene i 2024.

Alle grunneierne på området har fra sommeren 2023 vært medvirkende i arbeid for å legge rammer for midlertidighe og for å finne omforente løsninger for infrastruktur, parkeringsbestemmelser og andre spørsmål som skal løses i fellesskap mellom kommunen og utbyggerne.  
 

Trygg og blågrønn by
Tegning: Marianne Karlsen.
Slik oppsummerer hun innspillene fra den digitale medvirkningsportalen. Folk vil ha trygg skolevei, gode sykkelstier, grønne lunger, helårs badeanlegg, men også anlegg for idrett, kultur og opplevelser.

Slik kan Fjordbyen Lier og Drammen oppfylle drømmen om å bo, jobbe og leve.
 
Picture

Fjordbyen

Der folk, fjord og fremtid møtes.