Close
Logo
Top Image
Last Next

Byggestart for nytt sykehus til høsten

Vi nærmer oss byggestart for nytt sykehus. Til høsten er alt klart.

Forslag til detaljregulering for nytt sykehus i Drammen med Drammen Helsepark, har vært gjennom første runde med politisk behandling i Lier.

Siden det nye sykehusområdet ligger både i Lier og Drammen kommuner, samkjøres reguleringsprosessen i de to kommunene.
 

Tirsdag 12. mars var forslag til detaljregulering for nytt sykehus i Drammen med Drammen Helsepark oppe i planutvalget i Lier. Planutvalget vedtok enstemmig å legge forslaget ut til offentlig ettersyn.
 

Siden Drammen kommune skal ha behandling i planmøte 19. mars, avventer Lier denne behandlingen før forslag til detaljreguleringen legges ut til offentlig ettersyn. På den måten kan de to kommunene legge dette ut samtidig.
 

Gigantisk utbygging

Denne planen for nytt sykehus i Drammen er den største detaljreguleringsplanen som Lier kommune noensinne har hatt til behandling, og trolig en av de største som er behandlet i Norge.
 

Planforslaget åpner for utbygging av et området på inntil 250.000 kvadratmeter, hvorav sykehuset utgjør maksimalt 122.000 kvadratmeter.

Det nye sykehuset i Drammen vil ha cirka 4.000 arbeidsplasser og om lag 500.000 pasientopphold i året.
 

Byggestart til høsten

Det er allerede satt i gang forberedende arbeider på tomten til det nye sykehuset. Det dreier seg om både riving av bygg og klargjøring av tomt.

Reguleringsplanen vil sannsynligvis komme til 2. gangsbehandling i Lier og Drammen i september 2019. For Lier sin del er det lagt opp til sluttbehandling i kommunestyret 17. september.
 

Selve byggearbeidene for nytt sykehus planlegges med oppstart høsten 2019. Det ventes at sykehuset er klart for igangkjøring og testing mot slutten av 2024, med innfasing for full drift i mai 2025.
​​​​​​​

Helseparken og Tomtegata 64 (parkering) blir bygd i ulike faser.

Her kan du lese sakspapirene til planutvalget i Lier fra 12. mars.

Illustrasjon: LINK Arkitektur

Picture