Close
Logo
Top Image
Last Next

Områderegulering Fjordbyen

WSP Norge, LINK arkitektur og Multiconsult skal områderegulere Fjordbyen.

Til konkurransen for områdereguleringen av Norges største byutviklingsprosjekt mottok Eidos Eiendomsutvikling tilbud fra åtte sterke team om kjøp av arkitekt og rådgivertjenester.

Tilbyderne var meget kompetente med både nasjonal og internasjonal erfaring. Det ble en gruppe sammensatt av WSP Norge, LINK arkitektur og Multiconsult som gikk seirende ut av konkurransen.
 

– Vi ser frem til oppgaven med stor entusiasme, sier Sissel Engblom, leder for Urbanismesatsningen hos LINK arkitektur.
 

Gleder seg til oppgaven

– Vi deler Eidos og Lier kommunes spennende ambisjoner for området hvor forurenset grunn og nedlagt industri skal forvandles til attraktive urbane nabolag langs fjorden. Vår tverrfaglige prosjektgruppe stiller med solide erfaringer fra tilsvarende oppdrag i Norden, og skal levere fremtidsrettede løsninger som legger til rette for et attraktivt og urbant sted å bo og jobbe.

Spenstige visjoner og realistiske løsninger skal legge grunnlaget for den nye Fjordbyen der «Folk, fjord og fremtid møtes», avslutter regiondirektør Camilla Aakre som signerer samarbeidskontrakten på vegne av LINK arkitektur som ansvarlig tilbyder for gruppen.
 

Fornøyd med teamet

– Vi er meget fornøyd med det gode teamet som skal hjelpe oss i å regulere området. De har tidligere vist at planer kan realiseres, noe som er særdeles viktig for å lykkes med en verdiskapende eiendomsutvikling, sier Torgeir Finnerud daglig leder og Geir Hagehaugen prosjektleder for reguleringen i Eidos.
 

– Vi er nå enda et skritt nærmere å se Norges største byutviklingsprosjekt ta form. Områdereguleringen er selve «grovskissen» for fjordbyen, og helt sentral for det videre arbeidet. Vi har store ambisjoner for Fjordbyen, og nå skjer det mye fremover, sier ordfører Gunn Cecilie Ringdal. 
 

Områdereguleringen inklusive konsekvensutredninger og detaljregulering på deler av arealene starter umiddelbart.
 

Bakgrunn
Lier og Drammen kommuner inngikk i 2010 avtale om plansamarbeid for å utvikle industri- og næringsområdet på Lierstranda og Brakerøya, et område på ca 1200 dekar til en Fjordby med bolig, næring og offentlig bebyggelse. En god del av dagens virksomheter vil kunne opprettholde sin drift i mange år til.

Men flere av bedriftene, som i dag sysselsetter ca 1 500 personer, vil på sikt måtte relokaliseres da de ikke lenger samsvarer med Lier kommunes arealplaner og ambisjoner om fremtidig vekst og utvikling.

Ferdig utbygd skal Fjordbyen ha plass til 20 000 arbeidsplasser og 20 000 beboere. Eidos Eiendomsutvikling AS er den største grunneieren på Lierstranda, forvalter egne eiendommer og leder arbeidet med utviklingen av Fjordbyen.

Eidos gjennomfører
Det er avtalt med Lier kommune at Eidos gjennomfører områdereguleringen, mens Lier kommune ivaretar sin rolle som planmyndighet og parallelt leder arbeidet med Kommunedelplan Samferdselsinfrastruktur.

Drammen kommune vil gjennom avtale om plansamarbeid fra 2010 og strategisk Plattform fra 2015 også være en sentral premissgiver og bidragsyter.

Eidos vil legge til rette for et godt samarbeid med alle grunneierne, med ambisjon om at utviklingen ivaretar både samfunnets interesser og de berørte i størst mulig grad.

Nytt sykehus på Brakerøya og Drammen Helsepark er starten for Fjordbyen og er viktige premissgivere for videre utvikling. Utbyggingen av sykehuset og helseparken, til sammen ca 200 000 m2, gir samtidig tydelige føringer for internveier og fremdrift. 

Realisering av Fjordbyen og Lierstranda vil pågå i flere tiår. Utvikling av Fjordbyen er en krevende byutviklingsprosess, med mange tunge avhengigheter, som nytt trafikknutepunkt, teknisk infrastruktur og internveier.