Close
Logo
Top Image
Last Next

Overtar Gilhus Gård

Lier kommune kjøper Gilhus Gård for takst. Den er på 12,5 millioner kroner.
Gilhus Gård er registrert som et viktig kulturminne med høy verdi i kulturminneregistreringen fra 2010. Hovedhuset med sidebygning er ett av to vernede kulturminner i Fjordbyen-området. Det andre et båtvrak i fjorden. Det skal bevares der det ligger.

Kjøpet av gårdseiendommen på nær 190 mål består av rundt 120 mål fulldyrka mark, 40 mål skog og 30 mål som blant annet gir plass for det store hovedhuset og en rekke andre bygninger.
Kjøpet ble avgjort enstemmig av kommunestyret i Lier 16. juni, da kommunestyret ga Liers eiendomsselskap i fullmakt å signere avtalen om kjøp til takst.
Kjøpet av Gilhus Gård fører samtidig til at Lier overtar Gilhusodden og deler av Linnesstranda naturreservat, som inngår i eiendommen.

Selger er Drammen kommune som har eid gården siden 1918. De senere årene har gården stått ubrukt. Det har ikke vært bra for bygningene, som trenger mye utbedringer, viser takstrapporten.

I arbeidet med områdereguleringsplan for Fjordbyen Lier og Drammen er Gilhus Gård tenkt på som en grønn hovedinngang fra øst. 

Gilhus Gård ble ryddet i tidlig kristen tid. På 1600-tallet huset plassen i tur og orden både futen og lensmannen på stedet.


Fjordbyen skal ha grønne møteplasser. Ett av dem kan komme rundt Gilhus gård. Det kan sikre identitet og et levende område for lek, idrett, parsellhager, grendehus og andre gode møteplasser.

Navnet Gilhus kommer fra det gammelnorske Gildihus, altså et sted for sosiale sammenkomster og møter. Det har da også preget stedet som på 1800-tallet ga plass til industri med garveri, vindmøller, skipsverft, dampsag og høvleri.
Picture