Close
Logo
Top Image
Last Next

Vedtok å sende planer på høring

Formannskapet i Lier står samlet bak planene som nå sendes på høring.
 
Formannskapet i Lier har vedtatt at områdereguleringsplanen for Fjordbyen og kommunedelplanen for samferdselsinfrastruktur og kollektivknutepunkt i Fjordbyen sendes på høring. Det er resultatet etter den politiske behandlingen av planene 16. mars, melder Lier kommune.  Endelig planvedtak kommer over sommeren, viser fremdriftsplanen i kommunen. 

Planene som sendes på høring, er to overordnede planer for utvikling av industri og næringsområdet på Lierstranda og Brakerøya til et urbant og bærekraftig byområde. Planene innebærer å tilrettelegge for 8000 boliger og 16.000 arbeidsplasser, inkludert det nye sykehuset og helseparken som begge er under bygging.

Hva omfatter planene?
Kommunedelplanen for samferdselsinfrastruktur legger premissene for samferdsel på området, og hvordan samferdselen utenfor området påvirkes eller må tilrettelegges for å håndtere trafikkflyten mens området forvandles og etter at det er ferdig utbygd.

Områdeplanen legger føringer for hvordan arealene i Fjordbyen kan utbygges, inkludert byggehøyder, grøntarealer, parker, strandsoner og viser en fordeling av bolig og næring innenfor den nye byen.

Behandling i Drammen
Kommunedelplan for samferdselsinfrastruktur og kollektivknutepunkt skal også behandles i formannskapet i Drammen. Det skjer 21. mars. 

Lier kommune sier på sin hjemmeside at planene legges ut på høring 23. mars, forutsatt at formannskapet i Drammen gjør tilsvarende vedtak. 

Alle reguleringsdokumenter, og bakgrunnsdokumenter for den kommende endringen på Lierstranda og Brakerøya, er samlet på Lier kommunes Fjordbyen-side.

Dokumentene til formannskapets behandling finner du her: 

saksdokumentene og vedlegg til begge fjordbysakene (sak 24 og 25) som ble behandlet i formannskapet i Lier 16. mars 2023