Close
Logo
Top Image
Last Next

Støtter terminalens Juve-ønske

Lier kommune støtter tømmerterminalens ønske om å flytte til Juve.
Drammensregionens Virkesterminal AS på Lierstranda er i flyttemodus. Terminalen har hatt samme adresse siden 1979. Kontrakten varer til mai 2029.  

– Det har vært søkt etter egnede områder for relokalisering av tømmerterminalen på Lierstranda i regi av fylkeskommunen. I den prosessen kom Juve best ut. Det er beklagelig at fylkeskommunens anbefaling ikke følges opp ved at tømmerhavn spesifikt utelates fra næringsområdet på Juve, sier Lier kommune i sin uttalelse til forslaget til arealplanen for Drammen som er ute på offentlig ettersyn.

Nasjonal betydning
Kystverket har også engasjert seg i arealplanen Drammen kommune har lagt ut til offentlig ettersyn. Kystverket kommenterer saken slik i høringsuttalelsen som er sendt Drammen kommune:

– I kommuneplanen er Juve vist som nåværende råstoffutvinning. I høringsforslaget er området utvidet og avsatt til næringsbebyggelse med tilhørende bestemmelser (jfr pkt 14.4.3) "Innenfor området tillates ikke etablering av næring som omhandler tømmerhavn og tungtransport".

Etter Kystverkets vurdering vil foreslåtte bestemmelse utelukke Juve som et alternativ for fremtidig etablering av tømmerhavn av nasjonal og regional betydning. Med hjemmel i pbl § 5–4 fjerde ledd fremmer Kystverket innsigelse til pkt 14.3.3 i bestemmelsene. Innsigelsen er begrunnet i nasjonale forventninger samt de statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging.

Stort engasjement
Også en rekke andre kommuner, offentlige instanser og næringsforeninger har behandlet Juve og tømmerterminalen i det offentlige ettersynet til Drammens arealplan.  LO i Buskerud har også gitt full støtte til tømmerterminalens Juve-ønske.

Det har også kommuner som Flesberg, Holmestrand, Søndre Land, Ringerike, Kongsberg  og Indre Østfold.

Tømmer og by
Et samstemt formannskap i Lier står bak uttalelsen, som ble politisk behandlet i formannskapet i mars i år. I uttalelsen vektleges utviklingen på Brakerøya, som inngår i Fjordbyen med sykehus og helsepark.

– Det er viktig at Drammen ved eventuell videre utbygging av "Osramtomten" og "CC Drammen" følger opp de forutsetninger for trafikkgenerering, tilrettelegging for klimavennlig transport og lav parkeringsdekning som vil bli lagt til grunn for Fjordbyen på Lierstranda, og for Brakerøyaområdet i kommunedelplan for samferdselsinfrastruktur og kollektivknutepunkt, sier Lier kommune i sitt høringsinnspill til arealplanen for Drammen.