Close
Logo
Top Image
Last Next

Fjordbyplaner ute på høring

Si din mening: Planene for Fjordbyen er nå lagt ut på høring. 
To planer skal legge grunnlaget for Fjordbyen. Begge planene er førstegangsbehandlet politisk og er nå lagt ut til høring. Høringsfristen er lik for begge planene. Lier kommune ønsker dine innspill innen 2. juni 2023.

Lier og Drammen kommuner har et felles må om å forandre industri- og næringsområdet på Lierstranda og Brakerøya til et urban og bærekraftig byområde. Området skal gi plass for 16.000 beboere og like mange arbeidsplasser, inkludert arbeidsplassene på sykehuset og helseparken.

Vil ha din mening
Kommunedelplan for samferdselsinfrastruktur og kollektivknutepunkt er felles for Lier og Drammen. Områdereguleringsplanen for Fjordbyen skal vedtas av Lier alene. Grunnlaget for den planen er utviklet av Eidos, på oppdrag for Lier kommune. Planforslaget ble levert til Lier kommune 11. november i fjor. 16. mars ble det behandlet av formannskapet. 

Vei og transport
Kommunedelplanen for samferdselsinfrastruktur og kollektivknutepunkt skal vedtas før eller samtidig med områdereguleringsplanen Den planen legger premissene for samferdsel innenfor og utenfor Fjordbyen. Den er felles for Lier og Drammen. Det handler om å utvikle området uren at resultatet er evigvarende køkaos utenfor området.
Fjordbyen skal utvikles for gående, syklende og stimulere til kollektivreiser. Byen bygges på et knutepunkt med Brakerøya stasjon tett på sykehuset og helseparken.

 

Her finner du høringsteksten og dokumentene for kommunedelplanen. 

Byen og stranda
Fjordbyen blir en nærhetsby. Det skal du kunne bo uten behov for bil i det daglige. Servicefunksjoner bygges rundt kollektivholdeplassene.  

Byen åpner også strandlinja for alle. I 50 år har den vært stengt for folk flest. Industri og lager har tatt hele plassen. Nå skal byen utvikles med en fjordpark som i gjennomsnitt får 30 meters bredde, men hva tenke du om byen slik den er skissert i områdeplanen. Kommunen ønsker meninger om det meste, fra byggehøyder til størrelsen på grøntarealene. 

Her finner du høringsteksten og dokumentene for områdeplanen.
 

Høringsfrist
Fram til høringsfristen løper ut planlegger Lier kommune er organisert løp for medvirkning. Det vil bestå av både fysiske møter og en digital portal. 
Det er varslet mer informasjon om medvirkningsløpet noe senere.

Innspill til planen kan alle uansett levere allerede. Lier kommune er adressat. Innspill sendes på e-post eller via brev til Lier kommune, Fjordbykontoret, Postboks 205, 3401 Lier.

 

Innspill merkes «KDP Fjordbyen, høringsuttalelse - saksnummer 23/05672» eller «Områderegulering Fjordbyen, høringsuttalelse - saksnummer 2023/1534».