Close
Logo
Top Image
Last Next

Bærekraftige byer og samfunn

«Gjøre by og bosettinger inkluderende, trygge, motstandsdyktige og bærekraftige».
Mer enn halvparten av verdens befolkning bor nå i byer. Ytterligere 2.5 milliarder mennesker vil flytte til byer innen 2050. Urbanisering skaper store muligheter og utfordringer. På sitt beste sørger byer for at mennesker kan leve gode liv og utvikle seg både økonomisk og sosialt, men de skaper også miljøproblemer.

Om bærekraftsmål 11 skriver FN-sambandet:  Verden urbaniseres i en fart vi aldri har sett maken til. Mer enn halvparten av verdens befolkning bor i dag i byer, og andelen kommer til å øke til 60 prosent i 2030.
Byene fungerer som smeltedigler fulle av ideer, handel, kultur, vitenskap og sosial samhandling. Samtidig står byene for 75 prosent av alle klimagassutslipp og store slumområder hindrer gode levekår.


Urbanisering skaper store muligheter og utfordringer. På sitt beste sørger byer for at mennesker kan leve gode liv og utvikle seg både økonomisk og sosialt. På den andre siden vokser mange byer fortere enn tilbudet av arbeidsplasser og boliger. Dette fører til utviklingen av slumområder med dårlige boforhold og manglende tjenester. 
I fremtiden må vi bygge byene slik at de kan gi tilgang til grunnleggende tjenester som energi, boliger og transport for innbyggerne. Vi må få på plass god nok avfallshåndtering, redusere forurensning og bruke ressursene på en bærekraftig måte.

I Fjordbyen skal beboere og besøkende også ha bærekraftige transportsystemer og sikre veier. Kollektivløsningene i Fjordbyen skal være gode og trygge, også for barn, folk med nedsatt funksjonsevne og eldre. Miljøet skal ikke påvirkes negativt. Det handler også om luft, avfallshåndtering og vern av natur.  


 
Picture

Bærekraftige byer og lokalsamfunn